Bibliografia województwa podlaskiego, 1999-2000

Bibliografia województwa podlaskiego

1999-2000

Dział InformacyJno-Bibliograficzny Książnicy Podlaskiej w Białymstoku od wielu lat opracowujebibliografię tery onalną. Pierwszy jej tom ukazał się w 1964 roku, ostatni w 2000 Łącznie bibliografia zarejestrowała piśmiennictwo regionalne wydane w latach 1944-1989 Niniejszy tom ukazuje się pod tytułem: „Bibliografia województwa podlaskiego " i rozpoczyna nowy cykl zawierający piśmiennictwo związne treściowo już z jednym województwem ut... Болей »


Bibliografia regionu Białostockiego, I

Bibliografia regionu Białostockiego

1944-1962

Niniejsza bibliografia, opracowana dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego i XX-lecia Polski Ludowej, jest bibliografią przedmiotową, obejmującą druki zTat 1944—1962, dotyczące województwa białostockiego w jego powojennych granicach administracyjnych. Obejmuje o,na wydawnictwa zwarte, utwory (artykuły i rozprawy z dzieł zbiorowych i czasopism) a także fragmenty. Przy zawartości czasopism pominięte zostały 'artykuły z .dzienników,... Болей »


Bibliografia regionu Białostockiego, II

Bibliografia regionu Białostockiego

1963-1967

Bibliografia niniejsza jest kontynuacją publikacji, której I tom ukazał się w 1964 r jako suplement do V tomu „Rocznika Białostockiego" i zawierał druki z lat 1944- 1962. Obejmuje okres 5 lat i zawiera 2943 pozycje (w tym 2936 pozycji numerowanych i 7 bisowanych); tom I—za okres 19 lat-zawierał 1941 pozycji. Porównanie liczby pozycji bibliograficznych i zakresu zagadnień publikacji w obu tomach świadczą o ogromnym rozszerzeniu się ... Болей »


Sosna Grzegorz, Wstępna Bibliografia chrześcijaństwa wschodniego, Część II

Wstępna Bibliografia chrześcijaństwa wschodni...

Druki polskojęzyczne okresu współczesnego

Sosna Grzegorz

Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój badań nad dziejami i współczesnością Kościoła prawosławnego w Rzeczpospolitej. Chrześcijaństwo wschodnie wzbudza zainteresowanie historyków, teologów, kulturoznawców i publicystów. Efektem tego zainteresowania są liczne publikacje książkowe, artykuły w wydawnictwach zwartych, czasopismach, periodykach, gazetach i drukach okolicznościowych. Nawet pobieżne zestawienie tych publikacji wymaga dobre... Болей »


Sosna Grzegorz, Wstępna Bibliografia chrześcijaństwa wschodniego, Suplement III

Wstępna Bibliografia chrześcijaństwa wschodni...

Druki polskojęzyczne okresu współczesnego

Sosna Grzegorz

Działalność wydawnicza Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce stanów swego rodzaju fenomen we współczesnej historii Cerkwo prawosławnej w naszy m kraju. Oto, po trwającym od II wojny światowej okresie skromnej aktywności wydawniczej Cerkwi, wynikającej nie tylko z przyczyn od Niej niezależnych, nastąpiło znaczne ożywienie tej formy działalności. Bractwa odegrało w tym procesie nie poślednią, a być może nawet czołową rolę. Болей »


Sosna Grzegorz, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie, Suplement II

Bibliografia parafii prawosławnych na Białost...

Część alfabetyczna

Sosna Grzegorz

Niniejszy tom bibliografii jest dalszym ciągiem Bibliografii parafii prawosławnych na Białostocczyźnie ks. Grzegorza Sosny oraz znacznym uzupełnieniem części poprzednich /Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie: Cześć alfabetyczna, Białystok 1984 ss. 199 z mapką. Wyd. Białostockie Towarzystwo Naukowe; Część osobowa, Białystok 1986, ss. 191. Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum" Warszawa, Oddział ChSS w Białymstoku; Część ... Болей »


Sosna Grzegorz, Wstępna Bibliografia chrześcijaństwa wschodniego

Wstępna Bibliografia chrześcijaństwa wschodni...

Druki polskojęzyczne okresu współczesnego

Sosna Grzegorz

Problematyka Kościoła wschodniego posiada bogatą literaturę w języku polskim. Podstawowe prace pisane przez polskich historyków i teologów powstały w okresie międzywojennym. Obecnie rozprawy historyczne Kazimierza Chodynickiego, Kazimierza Łowickiego, Aleksego Derugi czy Oskara Halickiego są uznawane za podstawowe w literaturze historycznej. W okresie powojennym do grona tego można dodać niewiele nazwisk, które można uznać za wybitnych ... Болей »


Цітоў Віктар, Этнаграфічная спадчына, Традыцыйна-бытавая культура

Этнаграфічная спадчына

Беларусь: Традыцыйна-бытавая культура

Цітоў Віктар

Кніга — працяг працы аўтара «Этнаграфічная спадчына: Беларусь. Краіна і людзі». У ёй разглядаюцца асноўныя раздзелы народнай культуры — жыллё, адзенне, беларуская кулінарыя, сельская гаспадарка, промыслы і рамёствы, шляхі зносін і транспартныя сродкі. Значная ўвага ўдзяляецца традыцыйным ведам, звычаям, абрадам, вераванням. Асобны раздзел прысвечаны гісторыі этнаграфічнага вывучэння Беларусі, дзейнасці вядомых этнографаў і фалькларыс... Болей »


Титов В. С., Историко-этнографическое районирование материальной   культуры   белорусов

Историко-этнографическое районирование матери...

XIX — начало XX в

Титов В. С.

В книге рассматривается традиционная народная культура в ее богатом многообразии. Автор прослеживает культурно-исторические различия и выделяет на территории Белоруссии в дореволюционный период шесть историко-этнографических регионов: Поозерье, Поднепровье, Центральный регион, Понеманье, Восточное и Западное Полесье. Болей »


Sosna Grzegorz, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie

Bibliografia parafii prawosławnych na Białost...

Część alfabetyczna

Sosna Grzegorz

Niniejsza bibliografia powstała w wyniku wieloletnich poszukiwań źródeł do dziejów prawosławia na terenie Białostocczyzny. Kwerendą objęte zostały wydawnictwa zwarte, artykuły i rozprawy z dzieł zbiorowych i czasopism oraz różnych periodyków i druków. Jest to bibliografia jedyna tego rodzaju, składająca się z dwóch części (alfabetycznej i chronologicznej), możliwie kompletna, mimo że przy jej zestawieniu autor nie zastosował selekcji. W... Болей »