Гісторыя беларускай літаратуры XI-XIX стагоддзяў

Гісторыя беларускай літаратуры XI-XIX стагодд...

Новая літаратура: другая палова XVIII-XIX стагоддзе

Пераход ад даўняй да новай літаратуры, заняпад старой сістэмы літаратурных жанраў і працэс фарміравання новай жанравай сістэмы, выпрацоўка новых мастацкіх прынцыпаў і творчых метадаў адбываліся на беларуекіх землях вельмі марудна і расцягнуліся на стагоддзі. Той уздым і росквіт, тыя станоўчыя тэндэнцыі, што назіраліся ў літаратуры ў эпоху Рэнесансу і ранняга Барока, у надзвычай неспрыяльных гістарычных умовах другой паловы XVII—XVIII ст... Болей »


Гісторыя беларускай літаратуры XI-XIX стагоддзяў, Выд. 2-е

Гісторыя беларускай літаратуры XI-XIX стагодд...

Даўняя літаратура: XI-першая палова XVIII стагоддзя

Беларуская літаратура — адна з найважнейшых галін мастац-кай культуры беларускага народа, своеасаблівае люстра яго багатага духоўнага жыцця, яго дум, імкненняў і перажыванняў, гуманістычных ідэалаў, магутны сродак нацыянальнага самавыяўлення і самасцверджання. Яе шматвяковая гісторыя — праўдзівы летапіс гісторыі нашага народа, яго складанага лёсу. Развіццё культуры кожнага народа сацыяльна абумоўлена, дыктуецца актуальнымі патрэбамі і г... Болей »


Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя, Т. 2

Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя

У 4 т. Т. 2

Другі том «Гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя» ахоплівае літаратурны працэс 1921 — 1941 гг. — час, калі складваліся і замацоўваліся асноўныя ідэйна-эстэтычныя прынцыпы савецкай літаратуры з яе крылатымі ўзлётамі да вышынь сапраўднай мастацкай творчасці і горкімі адступленнямі ад яе гуманістычных задач пад націскам вульгарна-спрошчаных патрабаванняў афіцыёзнай палітыкі ў галіне мастацтва. Тым не менш у другім томе выяўляецца і а... Болей »


Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя, 2-е выд.

Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя

У 4 т. Т. 3

Трэці том «Гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя» ўключае раздзелы агульнага разгляду літаратурнага працэсу ваеннага часу, першага пасляваеннага дзесяцігоддзя і пазнейшых гадоў дэмакратычнага абнаўлення грамадства да 1965 г., абнаўлення, якое прынята называць «хрушчоўскай адлігай» — паэзіі, прозы, драматургіі, крытыкі і літаратуразнаўства. Асобныя персанальныя раздзелы прысвечаны творчасці пісьменнікаў, якія ў гэты перыяд дасягнул... Болей »


Грынчык М. М., Калеснік У. А., Кароткі У. Г. і інш., Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд

Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны пе...

Вучэбны дапаможнік для філалялягічных факультэтаў педагагічных ВНУ

Грынчык М. М., Калеснік У. А., Кароткі У. Г. і інш.

У агульных раздзелах прасочваецца шлях зараджэння, станаўлення і развіцця беларускай літаратуры старажытнага перыяду (XIV—XVIII ст.), у манаграфічных — творчасць найбольш значных пісьменнікаў — Ф. Скарыны, М. Гусоўскага, С. Буднага, В. Цяпінскага, М. Сматрыцкага, А. Філіповіча, Сімяона Полацкага. Асобна вылучана перакладная літаратура перыяду Старажытнай Русі і XV—XVII ст. Першае выданне выйшла ў 1985 г. Болей »


Гісторыя Беларускай ССР, том 5

Гісторыя Беларускай ССР

у пяці тамах

Гэты том завяршае пяцітомнае выданне «Гісторыя Беларускай ССР». Ён прысвечаны перыяду, які характэрны велізарнымі здзяйсненнямі беларускага народа ва ўсіх галінах сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага і культурнага жыцця. Пад сцягам марксізму-ленінізму, пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі рабочы клас, калгаснае еялянства і інтэлігенцыя рэспублікі пры братняй дапамозе працоўных усёй краіны і асабліва вялікага рускага народа здз... Болей »


Гісторыя Беларускай ССР, том 4

Гісторыя Беларускай ССР

у пяці тамах

У чацвёртым томе «Гісторыі Беларускай ССР» разглядаюцца падзеі, якія адбыліся ў жыцці беларускага народа напярэдадні і ў гады Вялікай Айчьіннай вайны Савецкага Саюза. Яны ахопліваюць параўнальна невялікі, але багаты гістарычным зместам перыяд — з 1938 да 1945 г. Том складаецца з двух частак. У першай частцы адлюстраваны далейшае развіццё народнай гаспадаркі і культуры рэспублікі, рост матэрыяльнага дабрабыту беларускага народа напярэдад... Болей »


Гісторыя Беларускай ССР, том 3

Гісторыя Беларускай ССР

у пяці тамах

Трэці том «Гісторыі Беларускай ССР» ахоплівае адзін з найболын важных перыядаў у гісторыі беларускага народа — ад падрыхтоўкі і правядзення Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі да пабудовы сацыялізму ў нашай краіне. Сацыялістычная рэвалюцыя ў Расіі, здзейсненая рабочым класам і бяднейшым сялянствам пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі, апавясціла аб пачатку новай эпохі ў сусветнай гісторыі — эпохі крушэння капіталізму і перам... Болей »


Гісторыя Беларускай ССР, том 2

Гісторыя Беларускай ССР

у пяці тамах

Другі том чіяцітомнай «Гісторыі Беларускай ССР» ахоплівае перыяд з 1861 г. да Лютаўскай буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі 1917 г. уключна. Пачатак новай, капіталістычнай фармацыі ў Расіі звязаны з правя-дзеннем рэформы 1861 г., калі было адменена прыгоннае права. Вызначальнай асаблівасцю тут з’яўлялася тое, што пераход ад феадалізму да капіталізму адбыўся не праз буржуазную рэвалюцыю, а праз рэформу, якую пад уздзеяннем рэвалюцыйнай сіт... Болей »


Гісторыя Беларускай ССР, том 1

Гісторыя Беларускай ССР

у пяці тамах

Распрацоўка гісторыі Беларусі як самастойнай галіны гістарычнай навукі пачалася толькі пасля Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Савецкія гісторыкі, усё больш глыбока авалодваючы марксісцка-леніінскай мегадалогіяй, шырока разгарнулі вывучэнне гісторыі Беларусі. Асаблівая ўвага была звернута на распрацоўку сацыяльна-эканамічных праблем і класавай барацьбы ў дакастрычніцкі перыяд, на асвятленне Кастрычніцкай рэвалюцыі і сацыял... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441]   Наступная   Апошняя