Kultura - Naród - Etniczność na pograniczach Europy i świata

Kultura - Naród - Etniczność na pograniczach ...

Materiały zawarte w publikacji pochodzą z Kongerencji zorganizowanej podczas XX Festiwalu Wielu Kultur i Narodów "Z wiejskiego podwórza"

Publikacja pt: „Kultura - Naród - Etniczność na pograniczach Europy i świata" podejmuje jakże istotną i aktualną tematykę badawczą związaną z kulturowymi, etnicznymi i narodowymi aspektami regionów granicznych, czy też peryferyjnych. Współcześnie regiony te są postrzegane jako uzależnione od centrów i skazane na niesamodzielność. Niniejsza publikacja zaś wskazuje na niebywałe bogactwo i twórczą różnorodność opisywanych obszarów, które w... Болей »


Kultura a migracje - stan, wyzwania, perspektywy

Kultura a migracje - stan, wyzwania, perspekt...

Materiały zawarte w publikacji pochodzą z Konferencji zorganizowanej podczas XXI Festiwalu Wielu Kultur i Narodów "Z wiejskiego podwórza"

Słowo „migracja" pochodzi z języka łacińskiego (tac. migratio) i oznacza „przesiedlenie" lub „wędrowanie". Określa ono demograficznie wędrówki ludności oraz przemieszczenia terytorialne związane ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania. Etnolodzy dyfuzjonistyczni, którzy na przełomie XIX i XX wieku propagowali rozprzestrzenianie się innowacji kulturowych, począwszy od narzędzi, a na instytucjach społecznych i ideach religijnych s... Болей »


Chmiel-Antoniuk Paulina, Duda Maciej, Ickiewicz-Sawicka Magdalena, Kultura a zbrodnia

Kultura a zbrodnia

społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości

„Autorzy książki podjęli aktualną, społecznie doniosłą i wartą zainteresowania tematykę. Problematyka kulturowych uwarunkowań przestępczości jest istotna zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Jest to bowiem problem nie tylko prawny i kryminologiczny, lecz także społeczny i polityczny. Niewątpliwym walorem opracowania jest jego interdyscyplinarność. Autorzy analizują przedmiotową tematykę na płaszczyźnie prawnej... Болей »


Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku

Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litews...

Prezentowany tom studiów stanowi plon międzynarodowej konferencji naukowej pod tym samym tytułem: Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku. Zorganizował ją w Warszawie w dniach 3-5 października 1989 r. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w ramach współpracy z Instytutem Nauk o Sztuce, Etnografii i Folklorze Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku. Konferencja, której przebieg omawia mgr Wojciech Boberski w zakońc... Болей »


Kultura białorusko-polsko-ukraińskiego pogranicza

Kultura białorusko-polsko-ukraińskiego pogran...

Tezy referatów konferencji międzynarodowej w Brześciu 15-16 października 1998 roku/

Міфалагічная сістэма беларусаў, якая адлюстроўвае касмалагічныя веды разуменне структурна-сістэмных адносін будовы свету тыпу Сусвет-Прырода-Чалавек прыблізна выглядала так. Сімвалам Сусвету быў вярхоўны бог, які ўяўляўся ў вобразе Агнявога Змея (па матэрыялах чарадзейных казак - Змей Гарыныч, Цмок - драконападобная істота). Сусвет у сваіх непасрэдных праявах усведамляўся як спалучэнне чатырох асноўных стыхіяў: неба, зямлі, вады і агню.... Болей »


Kazimierz Maksymilian Derkowski, Kultura to moje życie

Kultura to moje życie

Kazimierz Maksymilian Derkowski

Chęć opisania moich przeżyć i doświadczeń w kulturze wstąpiła we mnie po zapoznaniu się z regulaminem konkursu na pamiętnik - zwierzenia pn. „Jak żyjesz Polaku”. Został on ogłoszony przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży. Dodatkową motywacją do pisania była szczera zachęta ze strony red. Stanisława Zagórskiego z Łomży, inicjatora i organizatora konkursu. Zebrałem wszystkie posiadane dokumenty, zapisy, artykuły, kro... Болей »


Kulturalne nagrody marszałka województwa podlaskiego

Kulturalne nagrody marszałka województwa podl...

X lecie

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą nr XV/79/99 z dnia 18 października 1999 roku w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, ustanowił doroczne nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego. Болей »


Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Opis socjolingwistyczny regionu na tle uwarunkowań historycznych

Na Podlasiu krzyżują się mazowieckie wpływy językowe ze wschodniosłowiańskimi. Badanie Podlasia jest ważne ze względu na jego wielokulturowość, która stanowi o bogactwie danego regionu i całego kraju. Celem projektu było zbadanie polsko-wschodniosłowiańskiej interferencji językowej i historyczno-kulturowej, natomiast dodatkowym wymiarem - prześledzenie zachowania się społeczności bilingwalnej w warunkach wielokulturowości pogranicza, na... Болей »


Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Człowiek. Rodzina. Dom

Studenci i pracownicy Katedry Białorutenistyki (do 2004 r. Katedry Filologii Białoruskiej) Uniwersytetu Warszawskiego w ciągu ostatnich 40 lat (1975-2015) wiele razy wyjeżdżali na Białostocczyznę w celu przeprowadzenia folklorystyczno-lingwistycznych badań terenowych. Nagraniami objęto 79 podlaskich miejscowości na terenie czterech powiatów: sokolskiego, białostockiego, bielskiego i hajnowskiego. Głównym zadaniem wyjazdów było zbadanie ... Болей »


Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Twórczość ludowa

Znaczną część materiałów nagranych na Białostocczyźnie w latach 1975-2015 przez pracowników i studentów Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego stanowi folklor wschodniosłowiański. Właśnie teksty folklorystyczne składają się na tom Twórczość ludowa trzytomowego wydania Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia. W większym lub mniejszym stopniu na wschodnim Podlasiu zachowały się pieśni religijne, poezja obrzędowa (związana z c... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722]   Наступная   Апошняя