en

Мастацтва

pdf

Мастацтва 10 (451) 2020


Наша апошняя выстава ў афлайне была летась, у маі, у галерэі «Ў». Гэта «Бязмежнікі». Спачатку мы доўга шукалі само слова. Таму што, па сутнасці, калі б мы апісвалі праект звыклым вакабулярам, то трэба было называць аўтараў мастакамі-аўтсайдарамі. Гэтае слова з агульнавядомага лінгвістычнага набору здавалася... More »

pdf

Мастацтва 9 (450) 2020


Ёсць асаблівая асалода сутыкнуцца з чымсьці неверагодным там, дзе гэтага не чакаеш. Скажам, адхіліцца ад заезджанай турыстычнай трасы і натрапіць у вёсцы, якая не на кожнай карце пазначана, на цудоўны храм. Такі, што і вялікі горад мог бы ўпрыгожыць. Ці ўбачыць у музеі, які не згадваецца ў даведніках... More »

pdf

Мастацтва 8 (449) 2020


У сярэдзіне 1990-х распачынаецца новая «мастацкая інтэрвенцыя» — у, здавалася б, абсалютна немагчымае асяроддзе — інтэрнэт. Што прывяло да яе? У першую чаргу пытанні дыстрыбуцыі. Сетка Інтэрнэт, з яе дэмакратычнасцю, новымі камунікацыйнымі магчымасцямі (глабальнасць, масавасць аўдыторыі, інтэрактыўнасць)... More »

pdf

Мастацтва 7 (448) 2020


Пасля прыняцца Палатай і Сенатам ЗША, прэзідэнт Дональд Трамп падпісаў законапраект, які мае на мэце эканамічную дапамогу ў памеры 2 трлн долараў для прадпрыемстваў і працаўнікоў у адказ на пандэмію каранавірусу. Законапраект аб стымуляванні прадугледжвае адначасовыя выплаты ў памеры 1200 долараў ЗША... More »

pdf

Мастацтва 6 (447) 2020


З-за ад­ме­ны ме­рап­ры­емстваў і ка­ран­ці­ну актыў­на да­па­магае твор­цам пры­ват­ны сек­тар. Kickstarter ства­рыў архіў сай­таў для мас­та­коў — ад леп­шых рэ­сур­саў для дыс­тан­цый­най пра­цы і пе­ра­лі­ку надзвы­чай­ных гран­таў для па­цяр­пе­лых ад кры­зі­су да юры­дыч­най да­па­мо­гі і рэ­ка­мен­да­цый... More »

pdf

Мастацтва 5 (446) 2020


23 са­ка­ві­ка ўрад Гер­ма­ніі пад­пі­саў па­кет мер, пры­зва­ных да­па­маг­чы фры­лан­се­рам і не­вя­лі­кім кам­па­ні­ям пе­рад­ухі­ліць бан­круц­тва ці вос­трыя пра­бле­мы з лік­від­нас­цю, вы­клі­ка­ныя пан­дэ­мі­яй ка­ра­на­ві­ру­су. Для мно­гіх са­ма­за­ня­тых і не­вя­лі­кіх кам­па­ній у све­це... More »

pdf

Мастацтва 4 (445) 2020


Пры­ват­ныя му­зеі і га­ле­рэі, твор­цы і ты­ся­чы са­ма­за­ня­тых, што пра­цуюць у све­це мас­тац­тва, су­ты­ка­юцца з экана­міч­най не­ста­бі­ль­нас­цю і, як след­ства,зні­жэн­нем да­хо­даў, бо падзеі ад­мя­ня­юцца,кан­трак­ты разрываюцца, а вы­ста­вы за­кры­ва­юцца. Ура­ды ўсіх кра­ін све­ту на­ма­га­юцца... More »

pdf

Мастацтва 3 (444) 2020


Міжнародны скульптурны фонд прапануе рэзідэнтуру і стыпендыю для мастакоў, якія спецыялізуюцца на трохмерных творах. Стыпендыя складае 1500 швейцарскіх франкаў у месяц. Журы абярэ пяць аўтараў, у распараджэнні якіх будуць асобныя студыі, агульная працоўная зона і майстэрні. 3D-мастакі могуць падаць заяўку... More »

pdf

Мастацтва 2 (443) 2020


Сёлета Беларусь разам з усім светам адзначае вельмі важную дату — 100-годдзе з’яўлення ў Віцебску творчага аб’ядання УНО­ВІС, якое здзейсніла рэвалюцыю ў культурным жыцці XX стагоддзя. Век таму мала хто мог асмеліцца прадказаць, што ідэі і творы навучэнцаў і педагогаў Віцебскай народнай мастацкай вучэльні... More »

pdf

Мастацтва 1 (442) 2020


Формула праекта — дзве падзеі, два аўтара ў кожнай. Першая частка «2х2» была паказаная ў маі ў Музеі гісторыі беларускага кіно. Куратарка і аўтарка праекта Алена Пратасевіч прадставіла серыю работ Рыты Новікавай «Aqua», якая ў далейшым экспанавалася ў павільёне галерэі ZNYATA на «Восеньскім салоне Белгазпрамбанка».... More »

Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org